หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาลินี  ไชยกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 มิ.ย. 2551    ถึงวันที่   16 มิ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกรรมการฝ่ายจัดสอบและขึ้นทะเบียนสภากายภาพบำบัด   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการครั้งที่1/2551 เรื่องหน้าที่และการแบ่งฝ่ายการทำงาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

1. ได้มีการทบทวนการทำงานของคระกรมการชุดก่อนและทบทวนปัญหและอุปสรรคที่เกิดในการทำงาน รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงการทำงาน

2. มีการจัดแบ่งการทำงานของคณะกรรมการดังนี้

- ฝ่ายเตรียมการและจัดการสอบ

- ฝ่ายพัฒนาคลังข้อสอบ

- ฝ่ายวิเคราะห์ข้อสอบละผลการสอบ

- ฝ่ายพัฒนาและปรับปรุง essential component สำหรับกายภาพบำบัด

ซึ่งในแต่ละฝ่ายไดมีการกำหนดกรอบการทำงานและระยะเวลารวมทั้งงบประมาณในการทำงาน

สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ในฝ่ายพัฒนาและปรับปรุง essential component วึ่งกำหนดระยะเวลาทำงานเท่ากับ 3 ปี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้และข้อตกลงที่ได้จากการประชุมมาปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางกายภาพบำบัดให้มีความสอดคล้องกับ essential component มากยิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำความรู้และข้อตกลงที่ได้จากการประชุมมาปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางกายภาพบำบัดให้มีความสอดคล้องกับ essential component มากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th