หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาลินี  ไชยกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   24 เม.ย. 2551    ถึงวันที่   25 เม.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    innovative ways of teaching and reserch in medical,life, and sport science with PowerLab
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

การนำเสนอเรื่อง

- ผลของการออกกำลังต่อการหายใจและระบบไหลเวียนเลือด

- พลังงานที่ใช้ในการออกกำลังกาย

ปริมาตรและอัตราการไหลของอากาศในทางเดินหายใจ

การสาธิตปฏิบัติการ

มีการนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัด้วย PowerLab ดังต่อไปนี้

-การวัด lung function ขณะออกกำลังกายด้วย powerlab

- การวัด electromyography ทั้งแบบ aerobic and anaerobic fitness testing

-การวัดปริมาตรและความดันภายในหัวใจโดยใช้ Miller Mikro-Tip catheter โดยใช้หนูทดลอง

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำความรู้เกี่ยวกับกสนใช้ powerlab ในการตวจวัด pu;monary function ได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th