หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาลินี  ไชยกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 มี.ค. 2551    ถึงวันที่   24 มี.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เครือข่ายกายภาพบำบัดเพือสังคมไทยปลอดบุหรี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบที่เหมาะสมกับนักกายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  เนื่องจากในปัจจุบันมีการรณรงค์ให้มีการตระหนักถึงโทษและผลของการสูบบุหรี่ และมีอัตราการบริโภคยาสูบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการเล้งเห็นว่าวิชาชีพกายภาพบำบัดควรจะมีบทบาทในการจัดการในการป้องกัน ฟื้นฟู เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงลงความเห็นให้สมควรมีการบรจุหัวข้อการบริโภคยาสูบในหลักสูตรของกายภาพบำบัดในรูปแบบของ การเรียนการสอน ทั้งบรรยายและฝึกปฏิบัติ หรือการจัดทำโครงการบุหี่ และในที่ประชุมได้มีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัญฑิตกายภาพบำบัดถึงความเห็นในการบรรจุบุหรี่ลงไปในหลักสูตรกายภาพบำบัด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการประชุมเป็นส่วนที่กระตุ้นให้มีความตระหนักถึงบทบาทของนักกายภาพบำบัดต่อการบริโภคยาสูบของประเทศไทยมากขึ้น และได้มีการนำหัวข้อเกี่ยวกับบุหรี่ในหลักสูตรของกายภาพบำบัด ม. วลัยลักษณ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้มีการบรรจุการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติในรายวิชา กายภาพบำบัดในภาวะศัลยศาสตร์และอายุรศาสตร์รบบหายใจ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และกำลังดำเนินการจัดทำการวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์





พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th