หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาลินี  ไชยกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 เม.ย. 2551    ถึงวันที่   28 เม.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มอ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    laser therapy and pain management
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

การนำเสนอหลักการของเครื่อง laser รวมทั้งผลของ laser ที่นำมาใช้ในการรักษาเพื่อลดอาการปวดในการเวชศาสตร์ฟื้นฟู เช่น ในผู้ปวยมะเร็ง หรือผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปรับรุงการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้ laser ในการรักษาทางกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำไปเป็นแนวทางในการทำการวิจัยเกี่ยวกับผลของ laser  ต่อการลดปวดในกรณีต่างๆที่น่าสนใจ เช่น กรรีที่มีการยึดรั้งของแผล เป็นต้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th