หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กฤษณา  เสตพงศ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   25 ส.ค. 2551    ถึงวันที่   26 ส.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดรูปแบบการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสำหรับสถาบันอุดมศึกษา?
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

สรุปผลงานการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2545 ? ปัจจุบัน

  • การให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศเพื่อให้บริการแก่มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 75 แห่ง เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวกรวดเร็วผ่านทางเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ? 2551           ได้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 75 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 9 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย ACM Digital Library, Academic SearchTM Elite (ASE), H.W. Wilson, IEEE/IET Electronic Library (IEL), LexisNexisR at Lexis.com R และ NexisR, ProQuest Dissertation & Theses : A&I, SpringerLink ?Journal และ Web of Science  ยกเว้นฐานข้อมูล ScienceDirect ขณะนี้ให้บริการแก่มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ 24 แห่ง เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีก 3 ฐานข้อมูลคือ NetLibrary, SpringerLink E-Books และ CHE PDF Dissertations Fulltext

-ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการบอกรับฐานข้อมูล -งบประมาณมีจำดัแต่จำนวนสถาบันและความต้องการในการใช้ฐานข้อมูลมีมากขึ้น

-รายงานผลสถิติการใช้ฐานข้อมูล และสรุปผลการสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูล

-รูปแบบการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสำหรับสถาบันอุดมศึกษา และแผนการดำเนินงานบอกรับฐานข้อมูลปี 2552 ? 2556

-การประชุมระดมสมองเพื่อการจัดทำแนวทางและรูปแบบการบอกรับฐานข้อมูล   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th