หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เชษฐลักษณ์  กลิ่นมาลี   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   08 ส.ค. 2551    ถึงวันที่   08 ส.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม   จังหวัด  พิษณุโลก
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ PSRU IT Day 2008
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

-   การเตรียมความพร้อม กับ พรบ. การกระทำความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550 และแนวทางการใช้งาน

-  ระบบ iPASSPORT Internet

- ระบบ โทรศัพท์ผ่านอินเตแรเน็ต   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การเตรียมความพร้อม กับ พรบ. การกระทำความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550 และแนวทางการใช้งาน

-  ระบบ iPASSPORT Internet

- ระบบ โทรศัพท์ผ่านอินเตแรเน็ต  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-  ระบบ iPASSPORT Internet

- ระบบ โทรศัพท์ผ่านอินเตแรเน็ตพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th