หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธวัชชัย  ลักเซ้ง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   28 ส.ค. 2551    ถึงวันที่   28 ส.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การเข้าร่วมประชุม เครือข่ายศูนย์ออสเตรเลียศึกษาระดับภูมิภาค ประจำปี 2551
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    02 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  เนื้อหาสามารถดูได้จากไฟล์ที่แนบนะครับ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำแนวทางจากการประชุมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษากายภาพบำบัดระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย, การเชิญอาจารย์กายภาพบำบัดมาบรรยายในประเทศไทย หรือการแลกเปลี่ยนบุคลากร เช่น อาจารย์กายภาพบำบัดของมหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th