หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เรวัต  สุขสิกาญจน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   25 ส.ค. 2551    ถึงวันที่   26 ส.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ตามโครงการมหกรรมคัดเลือกเครือข่ายองค์ความรู้
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    27 ส.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP  ได้มีความรู้  ทักษะ  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ทั้งในด้านของการเพิ่มมูลค่าตัวผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์  และแยกการฝึกปฏิบัติการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  แต่ละประเภท โดยแยกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  1) ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด  2) ผลิตภัณฑ์ผ้า  ได้แก่  ผ้ามัดย้อม  ผ้าบาติก ผ้าทอ 3)  บรรจุภัณฑ์อาหารแปรรูป  ให้มีมาตรฐานและคุณภาพสู่ตลาดสากลได้  และเป็นคณะกรรมการคัดเลือก  KBO contest  (KBO: Knowledge-based OTOP) ของจังหวัด  เพื่อส่งเข้าประกวด KBO contest ในระดับประเทศต่อไป     ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจ" และ "แนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด"  เพื่อให้ชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP  นำไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สร้างเครือข่ายผู้ผลิตชุมชนเพื่อให้การบริการด้านวิชาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  และได้แลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด  ในด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th