หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 ส.ค. 2551    ถึงวันที่   07 ส.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    งานประชุมวิชาการครูวิทยาศาสตร์เขตภาคกลางและภาคตะวันออก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ส.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

- การบรรยายพิเศษในหัวข้อ"Thinking Beyond Science"

- การประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง

1. การพัฒนาโครงงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน

2. การบริหารจัดการวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์

3. แนวทางการสร้างครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- สังเกตการณ์เพื่อจัดประชุมวิชาการครูวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ในเดือนตุลาคม 2551

- เป็นแนวทางในการเตรียมครู/อาจารย์ที่ปรึกษาของภาคใต้ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครูวิทยาศาสตร์ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทย ครั้งที่ 8 ณ กรุงเทพมหานคร  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th