หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กิตติ  เชาวนะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 ส.ค. 2551    ถึงวันที่   07 ส.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยศิลปากร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมระดมความเห็นเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ส.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  เป็นการระดมความคิดเห็นของบุคลากรสาขาวิชาทางด้านศิลปะในการวางแนวทางพัฒนางานวิจัยทางด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งผลักดันให้เกิดคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาศิลปกรรม และเพื่อผลักดันให้เกิดหน่วยงานส่งเสริม พัฒนางานศิลปกรรม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ได้แนวทางพัฒนางานวิจัยทางด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์

2. เกิดความร่วมมือของบุคลากรทางด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th