หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ไพศาล  พุมดวง   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   28 ก.ค. 2551    ถึงวันที่   31 ก.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิชาการทีโอที   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การติดตั้งและแก้ปัญหาบริการ TOT-ADSL ขั้นสูง
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    06 ส.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

ทิศทางและแนวโน้มการให้บริการบรอดแบรนด์ผ่าคู่สายทองแดง

การตรวจสอบและแก้ปัญหาคู่สาย ADSL

การตรวจสอบและแก้ปัญหาสายแลน

การติดตั้ง TOT-ADSL แบบ Fixed IP

การประยุกต์ใช้งาน TOT-ADSL แบบ Fixed IP

การติดตั้ง ADSL-VPN

บริการ ADSL-Tripple Play

ฝึกปฏิบัติ

สอบทฤษฏี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้ที่ด้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้งานและพัฒนาการให้บริการ WU_ADSL เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิกาพ รวมถึงการการปรับปรุงการให้บริการติดตั้ง ADSL  การแกปัญหาการใช้งาน ADSL รวถึงการดูแลบำรุงรักษาระบบการให้บริการ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ทีได้มาศึกษาและจัดทำรายละเอียดการขอใช้บริการ ADSL-IP VPN เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสารข้อมูลของทางมหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th