หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศรัณย์  เพียงจันทร์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   30 ก.ค. 2551    ถึงวันที่   30 ก.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัย นเรศวร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ส.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  ทดลองใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึ กษา เพื่อบันทึกข้อมูลของมหาวิทยาลัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th