หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   01 ส.ค. 2551    ถึงวันที่   02 ส.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย/สงขลานครินทร์   จังหวัด  กระบี่
  เรื่อง/หลักสูตร    การนำผลงานวืจัยไปใช้ประโยชน์ (Utilization of Research Work)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ส.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

เสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้ง 4  ด้านนั่นคือ 1.ด้านการเรียน การสอน  2 การปฏิบัติงานวิจัย  3 การพัฒนาชุมชน และ 4 การใช้งานวิจัยเชิงพาณิชย์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้จะไ้ได้นำแนวคิดเพื่อกลับมาถ่ายทอดและหาแนวทางในการนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล โดยคาดหวังการดำเนินงานในรูปแบบของการทำงานร่วมกันเป็นทีม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จะสามารถผลิตผลงานวิจัยและการเรียนการสอนที่ใช้ประโยชน์จากการวิจัยการตีพิมพ์ การปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับทั้ง 4 ด้านพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th