หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   29 ก.ค. 2551    ถึงวันที่   29 ก.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้องแกรนด์ไดมอนรูม อิมแพคคอนเวนชั่น เ   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ภาวะโลกร้อนในบริบทสังคมไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ก.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

การสัมมนาวิชาการนี้เป็นการจัดแบบลักษณะเหมือนกับไม่ได้จำกัดผู้เข้าร่วมประชุม ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากกว่า 2,000 คน เกินกว่าที่ผู้จัดตั้งเป้าหมายไว้ เอกสาร/ซีดีที่เตรียมไว้จึงไม่เพียงพอกับผู้เข้าประชุม  เนื้อหาโดยรวมจะเน้นเรื่องการถูกครอบงำโดยลัทธิบริโภค โดยไม่ยั้งคิด ทำให้ป่าสมบูรณ์หายไป อาหารที่เคยสมบูรณ์หายไป จึงเกิดการแย่งชิงอาหาร ทรัพยากร ขาดการยั้งคิดทางจิตใจไปด้วย คือ เริ่มเสื่อมทางคุณธรรม จริยธรรม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เล่าถึงเหตุการณ์จริงจาก Discovery Channel ที่ป่าแห่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์ มีกวาง 2-3 ตัว อยู่กินอย่างดี กวางก็ คือ กวาง ไม่มีโอกาสได้รับเชิญให้มาสัมมนา (ฮา)  หลังจากนั้น กวางขยายพันธุ์ ไปเป็นร้อยๆตัว อยู่ๆกวางก็ตายพร้อมกันทั้งฝูง คำถาม คือ คนเราจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นหรือไม่ ? เราจะตายพร้อมกันทั้งโลก 6000 กว่าล้านคน หรือไม่ เพราะโลก อยู่กับที่ขนาดเท่าเดิมไม่ได้ขยายตัวออกไป ก่อนหน้านี้เราอยู่บนโลกกันไม่กี่คนเท่านั้น

                ปัญหาของโลก เข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้น ขณะนี้กรุงเทพ กับระดับน้ำทะเลเกือบจะเท่ากันอยู่แล้ว ถึงเวลาที่เราต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้ ตอนนี้ สหรัฐมีพายุจ่ออยู่อีก 7 ลูก ชีวิตคนรวย หรือคนจน สู้กับธรรมชาติไม่ได้ทั้งนั้น ถ้าเราขาดความเคารพในธรรมชาติ เมื่อก่อนเราเรียกพื้นดินว่าแม่ธรณี  แม่น้ำ เห็นต้นไม้ใหญ่เป็นสิ่งที่มีเหมือนมีเทพอารักษ์ แต่ปัจจุบันเวลา คนมองต้นไม้แล้วคิดว่า ลูกบาศก์เมตรละเท่าไร ทุกวันนี้ เรา บริโภค 3:1 หมายถึง เรา กิน น้ำ ลม ไฟ ทรัพยากรทุกอย่างไป 3 ส่วน แต่เราสร้างให้เกิดทดแทน หรือทดแทนโดยธรรมชาติ ได้เพียง 1 ส่วนเท่านั้น เรากินเกินทุนไปถึง 2 ส่วน ในห้องประชุม ห้องเรียน ปัญญาชน ปิดหมด ปิดม่าน ทำให้ห้องเป็นกลางคืน แล้วเปิดไฟ คำถาม คือ ในสภาพแวดล้อมเราทำอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า

                สิ่งที่จะทำได้ คือการค้นหาเส้นทางสายกลางของประเทศ อยู่ตรงไหน ประเมินทุนมนุษย์ ทุนธรรมชาติ ทุนสังคม แล้วหาเส้นทางสายกลาง การล่มสลายของโลกมีมาแล้ว 5 ครั้ง ตอนนี้สัญญาณเตือนมาแล้ว การตายเป็นแสนชีวิต จากสึนามิ (2547)  จากนากีส (2551)  และแผ่นดินไหวในจีน (2551)  เตือนว่าอย่าไปทำลายธรรมชาติ ท่านจะโกรธเอา แล้วจะพิโรธเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรง เพราะฉะนั้นขอให้เป็น ?การพัฒนาอย่างยั่งยืน? รักตัวเองอย่างไม่เห็นแก่ตัว เพื่อรักษาโลกให้อยู่ร่วมกันให้ได้

                 สัมมนากลุ่มย่อย ?ผลกระทบและการปรับตัวของประเทศไทย? เป็นเนื้อหาระดับมหภาค และ ?ท้องถิ่นไทย...ร่วมใจพิทักษ์ภูมิอากาศ? เป็นเนื้อหาระดับจุลภาค ได้ข้อสุรุปวิธีคิดที่สำคัญ  คือ (1) พิจารณาผลกระทบ (2) หาสาเหตุ (3) ปรับตัว (4) ขจัดความสูญเสีย (5) นำกลับมาใช้ใหม่

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ในเรื่อง มหภาค ทำให้เห็นแนววิธีคิด วิเคราะห์ นำมาใช้วางกรอบความคิดได้ รวมถึงเทคนิคการบรรยายที่ทำให้ผู้ฟังได้อมยิ้มเป็นระยะ เพราะเป็นเรื่องไม่ง่ายนักสำหรับผู้ฟัง 2,000 คน ในระดับจุลภาค ผู้พูดมาจากท้องถิ่น ทำให้ได้เห็นภาพการทำงานกับชุมชนที่ส่งผลได้จริงกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกรณี การจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (http://www.muangklang.com) เปลี่ยนความคิดเรื่องต้องมีถังขยะ แต่รับซื้อขยะทุกสัปดาห์ จัดการแยกขยะซึ่งเป็นขยะอินทรีย์ 60% นำไปทำ อีเอ็ม แล้วไปทำน้ำหยดลงริมคลองเพื่อให้น้ำสะอาด เศษอาหารนำไปเลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด สิ่งปฏิกูล (จากรถดูดส้วม) นำไปทำเป็นแกส โดยทั้งหมดใช้กระบวนการของคน ทำให้คนมีงานทำรวม 100 คน ปรุงอาหารเองเลี้ยงเจ้าหน้าที่โดยใช้แกสที่ผลิตเอง

                อีกเรื่อง ที่สามารถ นำไปใช้เป็นการจุดประกายความคิด คือ ธนาคารปู ของลุงจาง ฟุ้งเฟื่อง ผู้จัดการธนาคารปูแห่งทุงมหา อ.ปะทิว จ.ชุมพร ที่คิดรักษาพันธุ์ปู โดยการรวมกลุ่มคน 4 คน ได้ในปี 2545 โดยใครพบปูไข่ให้นำมารวมกัน 365 วันของปีนั้น จับปูไข่ได้ 557 ตัว หลังจากนั้น เมื่อมีปูขยายพันธ์ออกไปในแหล่งน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ และป่าชายเลนก็กลับมาด้วย ปีที่ผ่านมาจับปูไข่ได้ 3,600 กว่าตัว ทั้งนี้ไม่รวมถึงปูที่จับได้ในแหล่งน้ำนั้นเพิ่มขึ้นจากเดิม กว่า 30 % (http://mydearspace.blogspot.com/2007/01/blog-post.html and http://www.siangdek.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=414522&Ntype=3)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การพยายามสร้างความเข้าใจกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคใต้ให้มีความเข้าในในเรื่องการจัดการขยะ ที่สามารถสร้างรายได้จากขยะทั้งหมด แทนที่จะต้องสูญเสียเงินจากการกำจัด และแนวคิด การใส่เงินเข้าไป สร้างเป็นตลาด Eco-market และได้เงินออกมา โดยทั้งวงจรเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th