หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 ก.ค. 2551    ถึงวันที่   16 ก.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสภาคณบดีคณะสภาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ก.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

- สาระสำคัญที่ประชุมร่วมพิจารณาการเข้าร่วมกล่ม NQF ทั้งมวลสมาชิกสภาคณบดีสถาปัตย์ฯ

- เรื่องอื่น ๆ การเตรียมหาสมาชิกเพิ่ม

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ได้ศึกษาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบอังกฤษ,ออสเตรเลีย ซึ่งต่างจากระบบที่สภาสถาปนิกนำมาใช้ซึ่งเป็นระบบอเมริกัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th