หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   30 มิ.ย. 2551    ถึงวันที่   04 ก.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชาสัมพันธ์และสัมมนาโครงการ YSC2009
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ก.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

- ประชาสัมพันธ์โครงการ  YSC2009 ให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ได้ทราบ

- รับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงงานแบบนักวิจัยโดยนักวิจัย ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2551 และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2551    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ประชาสัมพันธ์โครงการ  YSC2009 เพื่อให้นักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมส่งข้อเสนอโครงงาน

- รับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงงานแบบนักวิจัยโดยนักวิจัย ตามสถานที่จัดกิจกรรมดังนี้

1. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2551 มีนักเรียนและอาจารย์สนใจเข้าร่วมจำนวน 102 คน และนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยผู้ที่สนใจโครงงานวิทยาศาสตร์มาเข้าร่วมด้วยเป็นระยะ

2. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2551มีนักเรียนและอาจารย์สนใจเข้าร่วมจำนวน 139 คน    ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- นักเรียนและอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะส่งข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ YSCพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th