หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สันถัต  สารักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   06 พ.ค. 2551    ถึงวันที่   08 พ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การสัมมนาเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์เผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  คณะกรรมการแห่งขาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก "The Thai National Committee on the Memory of the World of UNESCO กระทรวงศึกษาธิการจัดการสัมมนาเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 5 เรื่องเอกสารสำคัญของภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกความทรงจำนอกเหนือจากเอกสาร อันได้แก่ วัตถุหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีคุณค่าสูงที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในรูปของภาพยนตร์ ดนตรี เพลงพื้นบ้าน การพูดในที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาไทยในภาคใต้และเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกมหาวิทยาลัย

2. เข้าใจการปฏิบัติงานตามแผนงานความทรงจำแห่งโลกขององค์การยูเนสโก

3. เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการอนุรักษ์และสงวนรักษามรดกความทรงจำของชาติ

4. ได้ทราบเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยในการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. การจัดทำบัญชีเอกสารมรดก

2. แนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th