หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   13 ก.พ. 2551    ถึงวันที่   15 ก.พ. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขกับการช่วยคนให้เลิกบสูบบุหรี่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยให้คนเลิกบุหรี่

มีเนื้อหาสาระดังนี้

- การช่วยให้คนเลิกบุหรี่

- การเสพติด การประเมินและหลักการแก้ไข

- การให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่  หลัก 5A และการสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่

- การดูแลเพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายสำหรับผู้เลิกสูบ

- ยาและนิโคตินทดแทน

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำความรู้มาใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่และการส่งเสริมสุขภาพบุคคลและบูรณาการงานเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th