หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 ก.ค. 2551    ถึงวันที่   16 ก.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงเรียนสตรีปากพนัง   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    EQ กับจิตวิทยาวัยรุ่นและจิตวิทยาชุมชน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ก.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

 

การไปบริการวิชาการ โดยการเป็นวิทยากร อบรมเรื่องEQ กับจิตวิทยาวัยรุ่นและจิตวิทยาชุมชน ให้กับนักเรียนมัธยมต้นและปลายรวม 50 คน โดยมีเนื้อหาสาระในการทำกิจกรรมเรื่อง จิตวิทยาวัยรุ่น การสื่อสารทางบวก การป้องกันตนเอง การแสดงออกที่เหมาะสม จิตวิทยาชุมชนเพื่อสร้างความดีและการเขียนโครงการเพื่อการสร้างความดีเพื่อชุมชน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th