หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   21 ก.ค. 2551    ถึงวันที่   22 ก.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาคณาจารย์ด้านการควบคุมยาสูบ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ก.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  การประชุมครั้งนี้นับเป็นกิจกกรมที่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ จัดต่อเนื่อง หลังจากที่ได้จัดในครั้งก่อนๆ(เพื่อการผลิดตำรา) สำหรับครั้งนี้จัดเพื่อให้คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่ผลิตพยาบาลทั่วประเทศ มาร่วมกันผลิตสื่อเพื่อใช้ควบคู่กันกับตำราที่ผลิตเสร็จแล้ว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพและใช้ควบคู่กับตำราเรื่อ "บุหรี่กับสุขภาพ: บทบาทของพยาบาลต่อการสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่"  ทั้งนี้ได้ร่วมผลิดสื่อในหน่วยการเรียนที่ 8 ซึ่งได้มีส่วนเขียนตำราด้วยเรื่องกลยุทธ์ประสานความร่วมมือเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th