หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   30 มิ.ย. 2551    ถึงวันที่   01 ก.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ก.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

ติดตามการฝึกงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 ณ ร.พ.ตากสิน, ร.พ.ตำรวจและ ร.พ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า ความเห็นจากสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา

1. นศ. มีความประพฤติเรียบร้อยมีความรับผิดชอบ มีวินัยและตั้งใจฝึกปฏิบัติงาน

2. นศ. ควรปรับปรุงการเตรียมตัวทางด้านวิชาการให้มากขึ้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  กระตุ้นให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการก่อนการออกฝึกงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th