หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ภนาวรรณ  ศรีปัญญา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   11 ก.ค. 2551    ถึงวันที่   13 ก.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงเรีนยมหิดลวิทยานุสรณ์   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    เทคนิคการสรรหาและการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาส
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ก.ค. 2551


  เนื้อหา ?
   การประชุมเชิงปฎิบัติกเทคนิคการสรรหาและการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ช่วงอายุ 13 - 15 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนทางวิชาการให้กับหน่วยงานท้องถิ่น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ที่นำมาใช้ได้ คือการนำหลักของการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายอื่น ๆ ต่อไปได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th