หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เรวัต  สุขสิกาญจน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   10 ก.ค. 2551    ถึงวันที่   10 ก.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สกอ.ภาคใต้ตอนบน   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย เครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สกอ.) ภาคใต้ตอนบน
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    16 ก.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย    เครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สกอ.) ภาคใต้ตอนบน ทุนปีงบประมาณ 2550

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนและเสนอแนะกับทั้งนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการด้วยกัน  เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่ทำอยู่หรือที่เกี่ยวข้อง  และนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้เพิ่มพูนความรู้จากการที่ได้เจอกับนักวิจัยหลากหลายสถาบัน  และสร้างเครือข่ายในการวิจัยของภาคใต้ตอนบน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th