หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   25 เม.ย. 2551    ถึงวันที่   30 พ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันสอนภาษา Fast English   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

เรียนภาษาอังกฤษ Toefl coursedกับสถาบันสอนภาษา Fast  English ตั้งแต่ 26 เมษายน -30เมษายน 2551   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการเตรียมการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเตรียมเอกสารจากtextซึ่งส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้จากแหล่งต่างๆที่ใช้ภาษาอังกฤษมาเพิ่มเติมในบทเรียนได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  มีทักษะพื้นฐานในภาษาอังกฤษ ในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในการพัฒนาสื่อการสอนให้เป็นภาษาสากล และประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติต่อไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th