หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มาลาตี  ตาเยะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 เม.ย. 2551    ถึงวันที่   08 พ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ศึกษาและฝึกปฏิบัติทางธนาคารเลือด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ก.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

ศึกษาและปฏิบัติทางธนาคารเลือด ดังนี้

1. การรับผู้บริจาคโลหิต รวมถึง ส่วนประกอบต่างๆของเลือด

2. การแยกส่วนประกอบของเลือด

3.blood processing

4. การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย

5. HLA

6. เทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำความรู้ต่างๆที่เกี่ยงข้องทางธนาคารเลือดมาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา โลหิตวิทยาภูมิคุ้มกันและธนาคารเลือดและรายวิชาเทคนิคทางธนาคารเลือด  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จัดการเรียนการสอนในรายวิชา โลหิตวิทยาภูมิคุ้มกันและธนาคารเลือดและรายวิชาเทคนิคทางธนาคารเลือด ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับปัญหาที่พบจริงในโรงพยาบาล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th