หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 ก.ค. 2551    ถึงวันที่   04 ก.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   -   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ก.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

โรงพยาบาลที่ได้ไปนิเทศประกอบด้วย

1.       โรงพยาบาลราชวิถี

2.       โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

3.       โรงพยาบาลนครปฐม

4.       โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ข้อคิดเห็นของสถานประกอบการต่อนักศึกษาเทคนิคการแพทย์มวล.

1.       นักศึกษามีความประพฤติเรียบร้อยดี  ตรงต่อเวลา  สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานในองค์กรนั้นๆ ได้ดี

2.       มีความขยันหมั่นเพียรดี  ตั้งใจทำงาน  ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี

3.       ความรู้ทางวิชาการยังไม่ค่อยแน่น  เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านหนังสือเตรียมตัวก่อนจะฝึกงาน   ความรู้ทางทฤษฎีที่เรียนมาก็ลืมและไม่ได้ทบทวนไปก่อน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เพิ่มเติมความรู้ให้กับนักศึกษาในส่วนที่ยังไม่เคยได้ฝึกปฏิบัติ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th