หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เรวัต  สุขสิกาญจน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   28 มิ.ย. 2551    ถึงวันที่   28 มิ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   TCDC และสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    WORLD INDUSTRIAL DESIGN DAY : Design to Innovation: what, when, how ?
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    04 ก.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

การบรรยายเรื่อง"Design to Innovation: what, when, how ?" และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "Design value: Business value"  โดย Ernest To (เออร์เนสต์ โต) ที่ปรึกษาอาวุโส  บริษัทฟิลิปส์ ดีไซน์ การเสวนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเรียนการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) ในมหาวิทยาลัยกับชีวิตจริงในการทำงาน  จากอาจารย์หลากหลายสถาบันที่มีการเรียนการสอนด้านการออกแบบอุตสาหกรรม  อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  นักศึกษา  และผู้ประกอบการ    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ใช้เป็นแนวทางสำหรับการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม  ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เป็นการเริ่มต้นของการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างสถาบันการศึกษาที่สอนทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ  TCDC (Thailand Creative & Design Center) อันจะเป็นประโยชน์สำหรับการสร้างเครือข่ายและร่วมมือกันในหลายๆ ด้านของแวดวงการออกแบบ  และนำไปสู่การพัฒนาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคต พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th