หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อาภรณ์  ไชยสุวรรณ   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 มิ.ย. 2551    ถึงวันที่   27 มิ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การสัมมนาวิชาการเรื่อง "กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด" และการจัดประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 ก.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

คณะทำงานได้จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด โดยมีวิทยากรคือ นางสาวนฤมล ศรีคำขลิบ เป็นตัวแทนจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธ์ในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ประเภทของงานลิขสิทธิ์ สิ่งที่ไม่ใช่ "งานลิขสิทธิ์" อายุการคุ้มครองสิขสิทธิ์ ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์  การคุ้มครองลิขสิทธิ์ สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงบทลงโทษ  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบรรณารักษ์หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง และในช่วงบ่ายได้มีการประชุมคณะทำงานฯ ได้มีมติให้มีคณะทำงานชุดเล็กสำหรับการจัดทำคู่มือโนบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุดในแง่มุมต่าง ๆ จะทำให้เราระมัดระวังในการกระทำหรือการให้บริการที่มีผลต่อการละเมิดสิขสิทธิ์มากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ไม่ขัดต่อการละเมิดลิขสิทธ์ต่อทรัพย์สินทางปัญญา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th