หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฐิติกา  แก้วสมวงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   14 พ.ค. 2551    ถึงวันที่   16 พ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Solar Energy Research Laboratory ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสต   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    19 มิ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

เนื้อหาเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการด้านพลังงาน เทคนิคและนโยบายเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการประกอบไปด้วย นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การนำเสนอแบ่งออกเป็น 7 บทความสาขาตามลักษณะของงานวิจัย ดังนี้ คือ Low Energy Architecture, วัสดุพลังงาน, อนุรักษ์พลังงาน, พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ, พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ, เทคโนโลยีพลังงาน, พลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้ทำวิจัยเป็นผู้นำเสนอผลงาน พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานวิจัย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
  1.  ความรู้ที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
  2. ความรู้ที่ได้ เป็นประโยชน์ในการแนะแนวทาง การนำเทคโนโลยีอาคาร การอนุรักษ์พลังงาน วัสดุพลังงาน ฯลฯ มาใช้ร่วมกับงานออกแบบแก่นักศึกษา  
  3. ความรู้ที่ได้ เป็นประโยชน์กับการศึกษาและวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรมเขตร้อน ซึ่งเป็นสาขาที่ผู้เขียนสนใจ เปิดมุมมองและวิธีการศึกษาวิจัย ซึ่งถ่ายทอดจากผู้วิจัยที่นำเสนอบทความและบุคลากรที่เชี่ยวชาญพิเศษ


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ทำให้ผู้เขียนพบแนวทาง และประเด็นที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอาคารต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th