หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สราวุธ  เดชมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   12 มิ.ย. 2551    ถึงวันที่   14 มิ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเคมี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมมนาหัวหน้าภาคเคมี
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 มิ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

ความร่วมมือของหัวหน้าภาคเคมี

ความคืบหน้าของ พรบ วิทยาศาสตร์

การริเริ่มตั้งที่ประชุมหัวหน้าภาคเคมี

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ประชุมครั้งต่อไปที่ ม ขอนแก่น ในเดือนตุลาคม

เริ่มรับสมัครสมาชิก ตามพรบ. เดือนมิถุนายน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เครือข่ายนักเคมี

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0456 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th