หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศรัณย์  เพียงจันทร์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   02 มิ.ย. 2551    ถึงวันที่   06 มิ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    Software Development with UML
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 มิ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  Module 1: The Unified Process 
                  - The object-oriented software life cycle 
                  - Use case-driven and architecture-centric features 
                  - Iterative and incremental development 
                  - Performing requirements analysis 

        Module 2: An overview of UML 
                  - UML Notation 
                  - Use cases 
                  - Object modelling 
                  - Sequence diagrams
                  - State modelling 
                  - Grouping UML constructs into packages 

        Module 3: Use Case Design                  
                  - Use case design, actors and scenarios, pre and post 
                    conditions 
                  - Control flow, activity diagrams 
                  - Simple use-case driven design 
                  - Refactoring use-cases 
                  - Modelling Business Processes in UML 

       Module 4: UML Class Design                   
                  - UML Class Notation - Attributes, operations and access 
                    visibility 
                  - Interfaces and stereotypes - Relationships, aggregation, 
                    composition, dependency 
                  - Designing with class diagrams

       Module 5: UML Package Diagram                   
                  - UML Package Notation 
                  - Package design, transitivity 

       Module 6: UML Object Di agram                           
                  - UML Object Notation 
                  - Collaboration diagrams 
                  - Sequence versus collaboration diagrams 
                  - State Diagrams 

       Module 7: Design Tips and Guideline 
                  - Design Heuristics 
                  - Design and Modeling idioms 
                  - Design patterns 
                  - Pattern languages 

       Module 8: Case Study & Tools 
                  - Case study using UML 
                  - Analysis View - Design View 
                  - UML Tools 
                  - Code Generation and Reverse Engineering with JAVA

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กับมหาวิทยาลัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th