หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 เม.ย. 2551    ถึงวันที่   31 พ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Ehime university,Japan   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    Neuropsychophamacology/Natural product
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 มิ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

การศึกษาวิจัยผลของPhytoestrogenในน้ำมะพร้าวอ่อนในการลด depression ใน ovariectomized miceซึ่งเป็นmodel ที่ใช้สำหรับศึกษากลุ่มอาการในสตรีวัยหลังหมดระดู จากผลการศึกษาพบว่าphytoestrogen     n.\ในน้ำมะพร้าวอ่อนสามารถลด depression และไม่มีผลต่อการเพิ่มน้ำหนักของมดลูกอีกด้วย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรุ้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งมาใช้ในการวิจัยต่อเนื่องและพัฒนาไปสู่การศึกษาวิจัยในระดับคลินิกต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ศึกษาต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่      การนำไปใช้ในสตรีวัยหลังหมดระดูพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th