หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วชิรศักดิ์  โภคากรณ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   02 มิ.ย. 2551    ถึงวันที่   06 มิ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Sipaphuket   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    Software Development with UML
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 มิ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

The Unified Process
                  - The object-oriented software life cycle
                  - Use case-driven and architecture-centric features
                  - Iterative and incremental development
                  - Performing requirements analysis
An overview of UML
                  - UML Notation
                  - Use cases
                  - Object modelling
                  - Sequence diagrams
                  - State modelling
                  - Grouping UML constructs into packages

 Use Case Design                 
                  - Use case design, actors and scenarios, pre and post
                    conditions
                  - Control flow, activity diagrams
                  - Simple use-case driven design
                  - Refactoring use-cases
                  - Modelling Business Processes in UML

UML Class Design                  
                  - UML Class Notation - Attributes, operations and access
                    visibility
                  - Interfaces and stereotypes - Relationships, aggregation,
                    composition, dependency
                  - Designing with class diagrams

UML Package Diagram                  
                  - UML Package Notation
                  - Package design, transitivity

UML Object Di agram                          
                  - UML Object Notation
                  - Collaboration diagrams
                  - Sequence versus collaboration diagrams
                  - State Diagrams

Design Tips and Guideline
                  - Design Heuristics
                  - Design and Modeling idioms
                  - Design patterns
                  - Pattern languages

Case Study & Tools
                  - Case study using UML
                  - Analysis View - Design View
                  - UML Tools
                  - Code Generation and Reverse Engineering with JAVA   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของ Software Engineeriing และ Unified Process
- รู้จักเทคโนโลยีในการพัฒนาแบบออบเจ็กต์และศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น
- สามารถวิเคราะห์ระบบโดยใช้ use case ในการพัฒนาระบบได้
- สามารถพัฒนาระบบโดยการใช้ sequence diagrams 
- พัฒนา state daigram ในการวิเคราะห์ระบบ 
- สามารถใช้ design patterns ในการช่วยพัฒนาระบบแบบ OO ได้
- เข้าใจการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ OO และสามารถ implemented เข้ากับ OO languages

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ OO ไปปรับใช้กับการออกแบบและพัฒนาระบบงานมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th