หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุขุมาล  กล่ำแสงใส   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   21 พ.ค. 2551    ถึงวันที่   23 พ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การผลิตและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวในยุคการค้าเสรี
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 พ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

การอภิปรายเรื่อง
1. คุณสมบัติของบุคลากรด้านการบริการและการท่องเที่ยวในยุคการค้าเสรี

2. แนวทางการผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการและการท่องเที่ยวในยุคการค้าเสรี

3. วิทยาการบริการ

4. ผลกระทบของนโยบายแรงงานอาเซียนต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในไทย

5. การนำเสนองานวิจัยและบทความ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 

หากมีการเปิดการค้าเสรีในเรื่องของแรงงานด้านการท่องเที่ยว อาจส่งผลให้แรงงานไทย

เคลื่อนย้ายไปต่างประเทศเนื่องจากค่าแรงถูก และแรงงานต่างชาติสัญชาติเดียวกับธุรกิจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยก็มีโอกาสทำงานในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้จากงานศึกษาพบว่าแรงงานไทยในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้รับการร้องเรียนในเรื่องคุณภาพการให้บริการ จึงควรมุ่งเน้นสถานศึกษาให้พัฒนาบัณฑิต โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติจริง การมีใจบริการ การสื่อสาร และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ และภาษาที่ 3) และในขณะนี้ได้มีการร่าง NQF เพื่อเป็นการกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและรายวิชา ทั้งนี้การสนับสนุนให้คณาจารย์ให้ได้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาทางวิชาการหรือทำวิจัยเป็นประโยชน์สำหรับพัฒนาตนเอง บัณฑิต และสถาบันต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเขียนบทความ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th