หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุขุมาล  กล่ำแสงใส   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   03 เม.ย. 2551    ถึงวันที่   20 พ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงเรียนสอนภาษา อาจารย์สงวน วงศ์สุชาต   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    หลักสูตร TOEFL-Intensive
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 พ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

การทำข้อสอบ Reading / Listening / Written Expression / Vocabularies   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง อ่าน ไวยากรณ์ และการเขียน) โดยเน้นการเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ TOEFL และการสอบเข้าเรียนต่อระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ได้เรียนรู้และพัฒนาคำศัพท์ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในสายงานที่ปฏิบัติ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

รวมกลุ่มอาจารย์และผู้สนใจในการสอบ TOEFL มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทำแบบทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะและการสอบต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th