หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   25 พ.ค. 2551    ถึงวันที่   27 พ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จังหวัด  กระบี่
  เรื่อง/หลักสูตร    การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัดครั้งที่ 4
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 พ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

- จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

- ประชุมเพื่อหาแนวทาง/ กรอบการจัดทำกิจกรรม/ โครงการและยุทธศาสตร์การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- กลุ่มเกษตรกรจังหวัดระนองมีความสนใจเชื้อราไตโครเดอร์มาเป็นอย่างยิ่ง ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงแนะนำให้ทางกลุ่มรวมกลุ่มกันประมาณ 50 คน แล้วติดต่อกับมหาวิทยาลัยอีกครั้งเพื่อจัดทำโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม

- กลุ่มเกษตรกรจังหวัดพังงา สนใจแปรรูปมังคุดคัดและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีความประสงค์ให้ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ โดยผ่านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- การจัดนิทรรศการของคลินิกเทคโนโลยี ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากทั้ง เชื้อราไดโคเดอร์มา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ และงานวิจัยสีย้อมผ้าที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาด้วย

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - ได้รับทราบข้อมูลความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการติดต่อประสานงานและการจัดทำโครงการร่วมกับท้องถิ่นได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th