หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 พ.ค. 2551    ถึงวันที่   24 พ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาคณบดีคณะสถาปัตย์ฯแห่งประเทศไทย   จังหวัด  พิษณุโลก
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 สภาคณบดี
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 พ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

1. การประชุมสัมมนานนาชาติ ( symptium)

2. การประชุมใหญ่สภาคณบดีประเทศไทย 22 แห่ง

 

 

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - ได้รับความรู้ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นหัวเรื่องการวิจัย ของสภาคณบดีทั่วประเทศส่งมา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th