หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิยม  กำลังดี   สังกัดหน่วยงาน  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   20 พ.ค. 2551    ถึงวันที่   23 พ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หน่วยวิจัยสาหร่ายวิทยาประยุกต์ คณะวิทย์ฯ ม.เชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และพัฒนาหัวข้อวิจัยด้านสาหร่ายวิทยาประยุกต์
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    27 พ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

ได้เยี่ยมชมหน่วยวิจัยสาหร่ายวิทยาประยุกต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล หัวหน้าหน่วยวิจัย ได้บรรยายสรุปผลงาน แนะนำบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการวิจัยที่ทางหน่วยวิจัยฯ กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้  หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ ได้นำชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของหน่วยวิจัย เช่นห้องเก็บรักษาสายพันธุ์ ห้องเตรียมตัวอย่างสาหร่าย ห้องเพาะเลี้ยงสาหร่าย และห้องปฏิบัติการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

มีการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายสีเขียว Botryococcus braunii ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายงานการวิจัยทั้งที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่และที่ไม่มีการเผยแพร่ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อการเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพราะจะได้ทราบถึงความเป็นไปได้ของแนวทางการวิจัย ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายชนิดนี้ในห้องปฏิบัติการ

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ร่วมทีมกับนักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอกที่กำลังศึกษาสาหร่าย B. braunii ของหน่วยวิจัย ในการออกไปเก็บรวมรวมตัวอย่างสาหร่ายจากแหล่งน้ำธรรมชาติ การตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของแหล่งนี้ที่ทำการเก็บตัวอย่าง การคัดเลือกสาหร่าย B. braunii จากตัวอย่างน้ำ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายในอาหารเหลว รวมทั้งได้เห็นสถานการณ์จริงในธรรมชาติที่มีการ bloom ของสาหร่ายชนิดนี้ในอ่างเก็บน้ำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยาเขตแม่เหียะ) ซึ่งปกติจะพบได้น้อยมาก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ทาง รศ.ดร.ยุวดี ได้เชิญให้ทาง มวล. เข้าร่วมโครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงและใช้ประโยชน์สาหร่ายที่สร้างน้ำมัน โดยผม และ ดร.ภูวดล จะรับผิดชอบงานวิจัยในส่วนของการใช้เทคนิคทาง molecular genetics ในการศึกษากลไกการสังเคราะห์ไฮโดรคาร์บอน และการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ รศ.ดร.ยุวดี กำลังพัฒนาโครงร่างวิจัยนี้เพื่อยื่นขอรับทุนวิจัยจากกระทรวงพลังงาน ซึ่งรายละเอียดของโครงการจะรายงานให้ท่านทราบต่อไปภายหน้า นอกจากนี้ทาง ดร.ภูวดลยังได้หารือถึงแนวการพัฒนาการวิจัยการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์กลุ่มแอคติโนมัยซีส ที่แยกได้จากดินกับคณะนักวิจัยในหน่วยวิจัยฯ ด้วย

ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ยุวดี ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการของสาหร่าย B. braunii ที่กระผม และ ดร.ภูวดล กำลังร่างโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย โดยทาง รศ.ดร.ยุวดี ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาโครงการให้ รวมทั้งยินดีที่จะให้คำแนะนำในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสาหร่ายที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยในโอกาสต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th