หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ภูวดล  บางรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   12 พ.ค. 2551    ถึงวันที่   17 พ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   BIOTEC   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    Gene discovery of uncultured microbes using metagenomic approach
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 พ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  Metagenomic library เป็นวิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและดีเอ็นเอเทคโนโลยีที่ใช้ในการแยกยีนที่สนใจจากกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านการเพาะเลี้ยง ดังนั้นจึงสามารถนำยีนจากจุลินทรีย์ที่ยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อใช้เป็นแหล่งทรัพยากรทางเทคโนโลยีชีวภาพต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในการที่จะนำเอายีนที่สำคัญจากจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมรอบๆมหาวิทยาลัย เช่น เขาหลวง ป่าชายเลน และป่าพรุ มาใช้ประโยชน์อย่างมีศักยภาพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th