หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   10 พ.ค. 2551    ถึงวันที่   10 พ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาปรับปรุงที่อยู่ชุมชนภาคใต้
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 พ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

- การจัดการพิจารณาให้สถาปนิกสนับสนุนที่อยู่ให้กับชุมชนแออัดในย่านเมืองสำคัญของภาคใต้ เช่นในชุมชนรถไฟจังหวัดสงขลา และในเขตจังหวัดอื่นๆ ด้วย

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - การฝึกหัดทำงานร่วมกับชาวบ้านในการคิดแก้ปัญหาอาคารและการปรับสภาพแวดล้อมที่แออัดให้เกิดมีระบบการอยู่ร่วมกันขนาดหมู่บ้านอย่าง ก.ท. ม. และยั่งยืน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

 ใช้ในการสอน และการยกตัวอย่างในวิชาการออกแบบการผังเมืองในชั้นปี4- 5 ขอความร่วมมือกับภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานพอช.

 

 

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th