หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   14 พ.ค. 2551    ถึงวันที่   16 พ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 11   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการพัฒนางานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ครั้งที่ 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 พ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

โครงการพัฒนางานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 2

1. วิทยากรและที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 รศ.สมศักดิ์ บุตราช

 รศ.ดร.เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล

2. ผู้จัดการประชุม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนางานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ณ โรงแรมวังใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 2 วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551  

3. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการทำวิจัย และสร้างเครือข่ายในการทำวิจัยด้านด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

                การประชุมนี้ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมลิกอร์ 26-28 มีนาคม 2551 จำนวน 35

 ได้สร้างสร้างกรอบแนวคิด การวิจัยไว้ 12 เรื่อง ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 33 คน 

 

4. วิธีการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และวิพากย์ในการนำเสนอโครงร่างการวิจัย

5. ผลการประชุม  ผู้เสนองานวิจัยครั้งนี้มีการพัฒนาจากการประชุมครั้งแรกมาก ในขณะเดียวกันมีการปรับเปลี่ยนงานวิจัย คงเหลือ 10 เรื่อง เกี่ยวกับแมลง 8 เรื่อง เฝ้าระวังโรค 1  เรื่อง อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง คือ

1) การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคในระดับหมู่บ้าน: กรณีศึกษา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2)ความไวของยุงลายต่อสารเคมีกลุ่มออร์การ์โนฟอตเฟตและไพรีทรอยด์ในพื้นที่อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงและอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนักวิจัยของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3)Larvae instar ของยุงลายภายใต้อิทธิพลภาวะโรคร้อน 

4) การสร้างแรงจูงใจให้ อสม.ช่วยลดความชุกของลูกน้ำยุงลาย หรือ ความสามารถของ อสม.ในการลดความชุกของลูกน้ำยุงลาย 

5) พฤติกรรมการป้องกันโรคมาลาเรียในผู้ป่วยคนไทยและผู้ป่วยคนพม่าในจังหวัดระนอง 

6) การประเมินสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพทำอิฐแดง และผู้ที่อาศัยอยู่รอบบริเวณใกล้โรงงานทำอิฐแดง ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

7) เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคมาลาเรียของผู้ป่วยในพื้นที่อัตรป่วยสูงและอัตราป่วยต่ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

8) การ(สำรวจ)ศึกษาชนิดของริ้นฝอยทรายในเขตวนอุทยานพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยนักวิจัยของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.2 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

9) ความต้านทานของยุงลายต่อสารกลุ่มไพรีทรอยด์ที่ใช้ในการควบคุมพาหะนำโรคในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา 

10)เปรียบเทียบปัจจัยการเกิดโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยและหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ป่วยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำแนวคิดและความรู้มาใช้กับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  วิธีการพัฒนานักวิจัย ให้เริ่มงานวิจัยได้รวดเร็วและมีข้อมูลในปรากฏการณ์ปัญหาของชุมชนตนเอง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th