หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   24 เม.ย. 2551    ถึงวันที่   24 เม.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ม.ทักษิน   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 พ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ หลักและแนวคิดการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย เน้นการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ยกตัวอย่าง การเขียนโครงร่างการวิจัย ที่นำเอาวิธีการเดียวกับการสอนนักเรียนค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยศาสตร์ พร้อมทั้งตัวอย่างที่พัฒนาให้นักวิชาการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สามารถเขียนแนวคิด และพัฒนาโครงร่างงานวิจัยในช่วงเวลาจำกัดได้ 

ชี้ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างชื่อเรื่องกับงบประมาณ การเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และการจัดทำรายละเอียดงบประมาณ    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ในครั้งนี้ สามารถเขียนแนวคิดงานวิจัย ได้ 4 เรื่อง ประโยชน์ที่ได้ คือ การนำแนวทางนี้มาเตรียมการสอน สถิติ ทำให้เห็นประเด็นที่ควรจะนำมาเป็นโจทย์ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  กระบวนการจัดการเรียนการสอนสถิติ โดยดูจากปัญหาของผู้ทำวิจัย ว่ายังสงสัย หรือขาดความเข้าใจเรื่องใดเป็นลำดับต้นๆ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th