หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   07 เม.ย. 2551    ถึงวันที่   07 เม.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิน   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    การส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 พ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อจุดประกายการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  ในโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นภาคใต้  18 คน โครงการจัดระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2551    มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นักเรียนมีจำนวนลดลง ทราบว่าเพราะมีการจัดกิจกรรมตรงกันหลายแห่ง สำหรับนักเรียนที่มาเข้าค่ายให้ความสนใจดีมาก ในการประชุมนี้ มีศึกษานิเทศก์ของเขตภาคใต้เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทดลองใช้ PJ-smart test ได้รับความสนใจมาก

เนื่องการบรรยายครั้งนี้เป็นวันแรกของการเข้าค่าย ทำให้นักเรียนได้ทดลองเสนอแนวคิดของตนเองตั้งแต่วันแรก และจำนวนนักเรียนที่ไม่มาก คาดว่านักเรียนจะพัฒนาโครงงานไปได้ดีเพราะ อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีเวลาให้นักเรียนได้มาก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการเรียนการสอน สิ่งที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง คือการกระตุ้นให้นักเรียนในระดับปริญญาตรี มีพัฒนาการ คิด เขียน และลงมือปฏิบัติ โดยนำตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนทำได้แล้ว ในระดับปริญญาตรีก็ต้องมีการพัฒนามากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้แบบ Active Learning

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th