หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   15 มี.ค. 2551    ถึงวันที่   15 มี.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 พ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อจุดประกายการทำโครงงานวิทยาศาตร์ ในโครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นภาคใต้  จำนวน 28 คน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การบรรยายจัดไว้ในวันที่ 11 มีนาคม 2551 แต่เนื่องจากเข้าใจผิดพลาดเรื่องการประสานงาน จึงเลื่อนมาเป็นวันที่ 15 มีนาคม 2551 ซึ่งเกือบจะเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรม แต่นักเรียนก็ยังให้ความสนใจมาก (จัดระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2551) ประเด็นที่ตั้งข้อสังเกต คือ นักเรียนเข้าค่ายหลายวันแล้วยังไม่ได้ลงมือเขียนโครงงาน อาจเป็นเพราะเรามักจะคิดว่าต้องบรรยายเรื่องความรู้วิทยาศาสตร์ให้นักเรียนฟังเยอะๆก่อน ก็เป็นได้ ในวันนั้นเมื่อให้เขียนโครงงาน นักเรียนเขียนเป็นแนวคิดออกมา เมื่อจะพัฒนางานให้ดีขึ้น โดยปรึกษากับผู้รู้ในมหาวิทยาลัย ก็หมดเวลาช่วงการฝึกอบรม จึงคิดว่าแม้ในเด็ก ก็มีแนวคิดของตนเองที่เตรียมไว้แล้ว น่าจะได้ลงมือเสียตั้งแต่วันแรก ช่วงเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยจะได้ใช้ห้องสมุด และปรึกษาผู้รู้ได้เต็มที่ และเกิดประสิทธิผล ความก้าวหน้า รวมทั้งเด็กเองก็ได้เห็นพัฒนาการของตนเองด้วย 

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้กับการพัฒนาการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การสร้างเงื่อนไขให้นักเรียนพัฒนาตนเอง และมองเห็นความสามารถของตนเองได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th