หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พงศ์ธน  ฤดีอัครเสรี   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   17 เม.ย. 2551    ถึงวันที่   17 เม.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.สงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การสัมนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 พ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รับทราบความเลื่อนไหว นโยบาย ทางฐานข้อมูลนักศึกษา,บุคคลากร ที่ทาง สคอ. ได้จัดเก็บ และทำข้อตกลง โครงสร้างฐานข้อมูลให้เข้าใจตรงกัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th