หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   08 พ.ค. 2551    ถึงวันที่   08 พ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาคของโครงการYSC 2008
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 พ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

- การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ YSC 2008

- การจัดประกวดโครงงานและกำหนดการ YSC 2009

- แนวทางการดำเนินงานโครงการ YSC 2009 ของศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- รายงานการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรคในการทำงานให้ส่วนกลางทราบ และได้รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

- ทราบแนวทางในการประชาสัมพันธ์โครงการและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - นำผลการประชุมเป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการปี 2009

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th