หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   29 มี.ค. 2551    ถึงวันที่   29 มี.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปีงบประมาณ 2551)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 พ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

จัดการดูงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปีงบประมาณ 2551) ที่บริษัทแปลนครีเอชั่น จำกัด จังหวัดตรัง ตามเป้าหมายของโครงการฯ

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th