หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุวรรณี  ศรสุวรรณ   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   06 มี.ค. 2551    ถึงวันที่   29 มี.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ฝึกอบรมโครงการและพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรรม   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    ฝึกอบรมโครงการพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 พ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  ความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการองค์กรและบุคคล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

การเงินและบัญชี

กระบวนการขององค์กร

แนวทางวินิจฉัยปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร

เทคนิคการให้คำแนะนำและการแก้ปัญหาในระดับต้น

 

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร

เทคนิคการให้คำแนะนำและการแก้ปัญหาในระดับต้น

สามารถใช้ความรู้ที่ได้มาในการบริการกับหน่วยงานภายนอกได้ในระดับต้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th