หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   19 พ.ค. 2551    ถึงวันที่   19 พ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  นครนายก
  เรื่อง/หลักสูตร    การบริหารจัดการงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 พ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

การบริหารจัดการงานประจำสู่งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ นั้นสามารถทำได้ทุกหน่วยงานและได้หลายลักษณะงานทั้งฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายวิชาการ โดยพยายามมองให้เห็นว่าเราจะพัฒนางานของเราในจุดใดบ้าง อาจจะเป็นงานวิจัยเล็กเพื่อตอบโจทย์ปัญหาขณะทำงานของตนเอง ของเพื่อนร่วมงานหรือในระดับองค์กรก็ได้ อาจจะทำงานกันเป็นทีมในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานก็ได้

ที่สำคัญผลงานที่ได้รับจะกลับมาพัฒนางานของตนเองต่อไปอย่างต่อเนื่องและทำให้รู้สึกสนุก ท้าทายกับการคิดอย่างเป็นระบบและคิดสร้างสรรค์ต่อไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานของตนเอง โดยสามารถบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนการบริการวิชาการได้

จะมาทำการขับเคลื่อนแก่เจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่สนใจในหน่วยงานให้ทำวิจัยเพื่อพัฒนางานต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จะพัฒนาข้อมูลที่มีอยู่เป็นงานวิจัยทั้งในการสอน การบริการวิชาการและการทำนุศิลปวัฒนธรรม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th