หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สันถัต  สารักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 ก.พ. 2551    ถึงวันที่   27 ก.พ. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นครั้งที่1/2551
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    24 เม.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  รายละเอียดตามไฟล์แนบรายงานการประชุม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- การร่วมจัดทำคู่มือการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น

- กระบวนการสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น

- ระบบการจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศข้อมูลท้องถิ่น

- ควรเพิ่มบุคลากรภายในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพราะห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายแยกงานหอจดหมายเหตุออกจากข้อมูลท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การพิจารณา KPI ของคณะทำงานชุดย่อยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th